ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1.คำจำกัดความ
คำศัพท์ต่อไปนี้ ให้มีความหมายดังนี้

1.1ยุงค์ไฮน์ริช หมายถึง
บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด
335/3 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 19
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
และให้รวมถึงผู้สืบสิทธิ ผู้รับโอน พนักงาน และตัวแทนของยุงค์ไฮน์ริชด้วย

1.2 เงื่อนไข หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะปรากฏต่อไปนี้ ซึ่งอาจได้รับการตรวจทานเป็นระยะๆ
1.3 เนื้อหา หมายถึง องค์ประกอบของเสียงและ/หรือภาพที่มนุษย์สามารถอ่านได้ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล ตัวอักษร กราฟฟิก รูปภาพ ภาพประกอบ รูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว งานที่ใช้เสียงหรือภาพ การออกแบบ โลโก้ และสิ่งอื่นใด
1.4 สินค้า หมายถึง สินค้าใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก รถยกลากไฟฟ้า อุปกรณ์ช่วยเหลือการขนย้าย เครื่องผลิตน้ำกลั่นแบบติดผนัง ชิ้นส่วนอะไหล่) ที่เสนอขายผ่านเว็บไซต์นี้เป็นคราวๆ
1.5 บุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ยุงค์ไฮน์ริช กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างของยุงค์ไฮน์ริชใดๆ และทั้งหมด
1.6 บริการ หมายถึง บริการใดๆ และทั้งหมด ที่ได้ถูกเสนอไว้บนเว็บไซต์นี้เป็นคราวๆ
1.7 เว็บไซต์ หมายถึง shop.jungheinrich.co.th
1.8 ผู้ให้บริการรับชำระเงิน หมายถึง PAYSBUY Co., Ltd หรือคนกลางในการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อใช้สำหรับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์

2. ขอบเขตของเงื่อนไข
2.1เมื่อเข้ามายังเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่อยู่ในเว็บไซต์ ท่านตกลงผูกพันตามเงื่อนไขต่างๆ นี้
2.2 เงื่อนไขเหล่านี้ให้มีผลใช้บังคับเหนือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ท่านมีความเข้าใจว่าจะได้นำมาปรับใช้ ไม่ว่าที่ได้ติดต่อกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจาก็ตาม เว้นแต่ยุงค์ไฮน์ริชได้ให้การยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น

3.ความเป็นเจ้าของและทรัพย์สินทางปัญญา
3.1ยุงค์ไฮน์ริชเป็นเจ้าของเว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ ท่านจะต้องไม่ทำการคัดลอก แจกจ่าย พิมพ์ซ้ำ แก้ไข ดาวน์โหลด ส่งผ่าน ยักย้าย ขาย อนุญาต ผลิตซ้ำ เผยแพร่ แสดงในที่สาธารณะ กำหนดขอบเขต เชื่อมต่อ หรือแสวงหาประโยชน์ในทางอื่นใดซึ่งเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
3.2 เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของยุงค์ไฮน์ริชหรือผู้อนุญาตสิทธินั้น (“เครื่องหมาย”) เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการของบุคคลภายนอกที่ใช้อยู่ในเว็บไซต์นี้นั้น ได้ถูกนำมาใช้โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการดังกล่าวแล้ว และเป็นการสงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ทั้งหมด ท่านจะต้องไม่ทำการผลิตซ้ำหรือใช้เครื่องหมายใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาต

4. คุณสมบัติและราคาของสินค้า
ยุงค์ไฮน์ริชไม่รับรองว่า คุณสมบัติและราคาของสินค้าและบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์จะเป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งคุณสมบัติ ราคา และความพร้อมของสินค้าและบริการนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิกถอน หรืออาจหยุดการผลิตได้ ภายใต้บังคับของข้อ 5.5 ด้านล่างนี้

5. การทำสัญญา
5.1 ในเวลาที่ท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์
(ก) ท่านจะต้องแน่ใจถึงความถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า และจะต้องชำระราคาและค่าธรรมเนียมผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงิน
(ข) ท่านไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เว้นแต่ยุงค์ไฮน์ริชจะได้ให้ความยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการซึ่งยุงค์ไฮน์ริชอาจได้กำหนดไว้

5.2 คำสั่งซื้อของท่านจะเป็นเพียงการแสดงถึงคำเสนอซื้อสินค้าเท่านั้น และจะยังไม่ก่อให้เกิดเป็นสัญญาขึ้นจนกว่ายุงค์ไฮน์ริชจะได้ออกคำยืนยันการสั่งซื้อตามรูปแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์
5.3 หากว่ายุงค์ไฮน์ริชไม่ออกคำยืนยันการสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม (และจากดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียว) ยุงค์ไฮน์ริชจะคืนเงินที่ท่านได้ชำระไว้สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินได้กำหนดไว้ภายในเวลาอันสมควร และด้วยวิธีที่สะดวกต่อยุงค์ไฮน์ริช โดยปราศจากความรับผิด
5.4 ภายใต้บังคับของกฎหมายที่นำมาปรับใช้ ยุงค์ไฮน์ริชไม่จำต้องรับผิดในความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายสืบเนื่อง อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิเสธ การยกเลิก หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน ไม่ว่าจะตามการรับประกัน สัญญา ละเมิด หรือหลักการทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่ายุงค์ไฮน์ริชจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นหรือไม่ก็ตาม
5.5 ก่อน ในเวลา หรือหลังจากออกคำยืนยันการสั่งซื้อ ยุงค์ไฮน์ริชอาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า และเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) การเพิ่มขึ้นของราคาอันเนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของยุงค์ไฮน์ริช (เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเงินตราต่างประเทศ ข้อกำหนดทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงอัตราศุลกากรหรือภาษีต่างๆ การเพิ่มขึ้นของค่าแรงอย่างมีนัยสำคัญ ค่าวัสดุหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการผลิต (ข) การเปลี่ยนแปลงในจำนวนและคุณสมบัติ และ (ค) การเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบสินค้าหรือความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดพลาดของท่านที่ไม่ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ
5.6 หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้น ยุงค์ไฮน์ริชมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อ หรือปฏิบัติเสมือนว่ามีการยกเลิกสัญญาได้ แล้วแต่กรณี ซึ่งในกรณีดังกล่าว ให้นำข้อกำหนด 5.3 และ 5.4 ข้างต้นมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกัน

6. การส่งมอบสินค้า
6.1เวลาในการส่งมอบสินค้าที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์หรือคำยืนยันการสั่งซื้อ จะเป็นเวลาส่งมอบสินค้าโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งในระหว่างที่ยุงค์ไฮน์ริชได้ใช้ความพยายามของตนอย่างที่สุด เพื่อให้การส่งมอบสินค้าบรรลุผลสมบูรณ์นั้น จะไม่มีการรับประกันหรือค้ำประกันถึงการดังกล่าว และด้วยเหตุนี้ ท่านจึงไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหรือเรียกร้องในความสูญหายหรือความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายสืบเนื่องจากยุงค์ไฮน์ริช อันเป็นผลมาจากความล่าช้าใดๆ ได้ ทั้งนี้ เวลาในการส่งมอบสินค้าไม่ถือเป็นสาระสำคัญ
6.2 การส่งมอบสินค้าจะมีขึ้นต่อเมื่อยุงค์ไฮน์ริชได้รับรายละเอียดของคำสั่งซื้อทั้งหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งรวมถึงรายละเอียดทางเทคนิค ปริมาณ และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ยุงค์ไฮน์ริชอาจได้กำหนดไว้ และภายใต้การปฏิบัติตามของท่านในเรื่องข้อกำหนดชำระเงินที่ยุงค์ไฮน์ริชกำหนดไว้
6.3 การส่งมอบสินค้านั้น จะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หากว่าท่านระบุที่อยู่ไว้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน ท่านจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าว
6.4 การบอกเลิก: หากสินค้าได้รับความเสียหายจากการส่งมอบหรือการพักสินค้าหรือมีการจัดส่งสินค้าในปริมาณที่ไม่ถูกต้องหรือที่ชำรุดเสียหายท่านมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังยุงค์ไฮน์ริชภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ

ในกรณีที่ท่านใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา ท่านจะต้องส่งสินค้าคืนให้แก่ยุงค์ไฮน์ริชภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้บอกเลิกสัญญา ยุงค์ไฮน์ริชจะคืนเงินตามราคาสินค้าให้แก่ท่านภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าวเลิกสัญญาและส่งมอบสินค้าคืน
อย่างไรก็ดี หากท่านใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา แต่ไม่สามารถส่งคืนสินค้าให้แก่ยุงค์ไฮน์ริชได้อันเนื่องมาจากสินค้าได้รับความเสียหาย สูญหาย ด้วยความผิดของท่านเอง ท่านจะต้องชดใช้ราคาซื้อแก่ยุงค์ไฮน์ริช

6.5 หากท่านใช้สิทธิส่งคืนสินค้าตามความในข้อ 6.4 ท่านจะต้องส่งคืนสินค้าไปยังยุงค์ไฮน์ริชตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำยืนยันการสั่งซื้อหรือใบเสร็จรับเงิน ด้วยค่าใช้จ่ายของท่านเอง
6.6 หากท่านมีความประสงค์จะให้มีการส่งมอบสินค้าช้ากว่ากำหนด ไม่สามารถรับมอบสินค้าได้ หรือให้คำแนะนำในการส่งมอบสินค้าไม่เพียงพอ ยุงค์ไฮน์ริชอาจเก็บรักษาสินค้าไว้จนกว่าจะมีการส่งมอบสินค้ากันจริง และคิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสินค้า โดยไม่เป็นการเสียสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ตนอาจได้รับ ในกรณีที่ได้มีการเก็บรักษาสินค้าไว้เกินกว่าหนึ่งเดือน ยุงค์ไฮน์ริชมีสิทธิคิดค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ของราคาซื้อ ต่อเดือน
6.7 หากสินค้าจะได้มีการส่งมอบเป็นงวดๆ การส่งมอบแต่ละงวดจะก่อให้เกิดเป็นสัญญาที่แยกต่างหากจากกัน และหากยุงค์ไฮน์ริชไม่สามารถส่งมอบสินค้างวดใดงวดหนึ่งหรือมากกว่าได้ ท่านไม่มีสิทธิปฏิบัติเสมือนว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกปฏิเสธ

7. ความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์
7.1 ความเสี่ยงในความเสียหายและความสูญหายจะตกไปยังท่านเมื่อ (ก) ยุงค์ไฮน์ริช ตัวแทน หรือผู้รับจ้างของยุงค์ไฮน์ริช ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่ท่านตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ หรือ (ข) ผู้ขนส่งสินค้าของท่านมารับสินค้าไปจากยุงค์ไฮน์ริช
7.2 ยุงค์ไฮน์ริชยังคงมีกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น จนกว่าจะได้รับชำระราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับสินค้านั้นเต็มจำนวน ท่านจะต้องไม่นำสินค้าไปจำนำหรือไปเป็นหลักประกันในมูลหนี้ใดๆ หากยังไม่ได้มีการชำระราคา

8. การจำกัดความรับผิดและการยกเว้นความรับผิด
8.1 ในส่วนของสินค้าและบริการ

(ก) เว้นแต่ในกรณีที่มีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของยุงค์ไฮน์ริชและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และยุงค์ไฮน์ริชได้จัดให้มีการรับประกันไว้โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ให้ความรับผิดทั้งหมดของยุงค์ไฮน์ริช รวมถึงของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีต่อท่าน หากได้มีการประพฤติผิดหน้าที่ตามสัญญาของตนในคำสั่งซื้อ และ/หรือคำรับรอง คำแถลง หรือการกระทำละเมิด หรือละเว้นซึ่งการกระทำ รวมถึงความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวเนื่องกับคำสั่งซื้อใดๆ จะจำกัดอยู่เพียงราคาของคำสั่งซื้อที่เป็นกรณีอยู่นั้น
(ข) ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงการประพฤติผิดสัญญา การกระทำละเมิด การละเว้นซึ่งการกระทำ หรือการประมาทเลินเล่อ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยุงค์ไฮน์ริชไม่จำต้องรับผิดต่อท่านในความสูญเสียทางกำไร ค่าความนิยม หรือความสูญเสียพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ท่านได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทำของบุคคลภายนอก) แม้ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควรถึงความสูญเสียนั้น หรือซึ่งยุงค์ไฮน์ริชจะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ท่านจะประสบกับเหตุนั้นแล้วก็ตาม

8.2 จากการใช้เว็บไซต์นี้
(ก) เว็บไซต์นี้ได้ถูกจัดให้มีขึ้นบนหลัก “ตามสภาพจริง” และ “ตามที่มีอยู่” ท่านตกลงว่า ท่านจะรับเอาความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และตราบเท่าที่ขอบเขตของกฎหมายได้อนุญาตไว้ ยุงค์ไฮน์ริชและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย อันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้และการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงการรับประกันการใช้งาน ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ ยุงค์ไฮน์ริชไม่รับประกันหรือรับรองในความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา และจะไม่รับผิดตามสัญญา ละเมิด ความประมาทเลินเล่อ การแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ความรับผิดโดยเด็ดขาด ตามบทกฎหมาย หรือการอื่นใด สำหรับ

(1) ข้อผิดพลาด ความสำคัญผิด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาใดๆ หรือการให้บริการของเว็บไซต์
(2) อันตราย การบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายของทรัพย์สิน ไม่ว่าในลักษณะใด อันเป็นผลมาจากการผ่านเข้าไปยังและการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ หรือการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านี้
(3) การผ่านเข้าไปยังหรือการใช้ระบบรับบริการของยุงค์ไฮน์ริช และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หรือทั้งหมด และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บไว้ในระบบดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
(4) การถูกแทรกแซงหรือระงับการถ่ายทอดไปยังหรือจากเว็บไซต์เหล่านี้
(5) ข้อบกพร่อง ไวรัส โปรแกรมลอบเก็บข้อมูล หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถูกถ่ายทอดไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยบุคคลภายนอก
(6) ความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการยอมรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อของท่าน และ/หรือ
(7) ความผิดพลาดหรือการปล่อยปละละเลยในเนื้อหาใดๆ หรือการให้บริการของเว็บไซต์ หรือในความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ อีเมล์ การส่งสัญญาณ หรือที่มีในเว็บไซต์ แม้ว่าสิ่งที่ได้กล่าวมานี้ (ตามข้อ (1) ถึง (7)) จะเกิดขึ้นจากความจงใจ ไม่ระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อ ละเว้นการกระทำ และ/หรือความล่าช้าของยุงค์ไฮน์ริชก็ตาม ยุงค์ไฮน์ริชไม่รับประกัน รับรอง ค้ำประกัน หรือรับเอาความรับผิดใดๆ ในสินค้าหรือบริการที่ได้โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือไฮเปอร์ลิ้งค์ หรือในรูปแบบที่เป็นการพาดหัวหรือโฆษณาใดๆ และยุงค์ไฮน์ริชมิได้เป็นคู่สัญญากับหรือรับผิดชอบในการสังเกตการณ์ธุรกรรมใดๆ ที่มีขึ้นระหว่างท่านกับผู้จัดหาสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก

(ข) หากท่านไม่พึงพอใจในเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ท่านมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวคือยกเลิกการผ่านเข้าและใช้เว็บไซต์นี้

8.3 ไม่ว่าในกรณีใดๆ ยุงค์ไฮน์ริชหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องรับผิดในความเสียหาย ความสูญหาย ราคา หรือค่าใช้จ่าย ไม่ว่าในทางตรง ทางอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจ พิเศษ เชิงลงโทษ หรือที่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมาจากการรับประกัน สัญญา ละเมิด ประมาทเลินเล่อ แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ความรับผิดโดยเด็ดขาด ตามบทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ และไม่ว่ายุงค์ไฮน์ริช (หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ดังกล่าว) จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย ความสูญหาย ราคา หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว แม้ว่าความเสียหาย ความสูญหาย ราคา หรือค่าใช้จ่าย จะเกิดขึ้นจากความจงใจ ไม่ระมัดระวัง หรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดที่กล่าวมาข้างต้นจะนำมาปรับใช้ตราบเท่าที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้

9. การรับประกัน
9.1 ยุงค์ไฮน์ริชรับรองว่า

(ก) สินค้าจะปราศจากความชำรุดบกพร่องในวัสดุและคุณภาพ นับแต่เวลาที่ได้มีการส่งมอบสินค้า ขอบเขตและระยะเวลาในการรับประกันสินค้าแต่ละชนิดนั้นจะแตกต่างกัน และจะได้ระบุไว้ในหน้ารายการสินค้านั้นๆ ตามลำดับ หากท่านมีข้อสงสัย โปรดส่งไปที่ info@jungheinrich.co.th โดยอ้างอิงถึงชื่อสินค้าเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม
(ข) ยุงค์ไฮน์ริชจะให้บริการด้วยทักษะและความระมัดระวังตามสมควร และเว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสินค้าเฉพาะรายการ สิ่งที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ถือเป็นนโยบายทั่วไปในการรับประกันของยุงค์ไฮน์ริช

9.2 ยุงค์ไฮน์ริชไม่รับประกันใน (ก) การใช้งาน ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของสินค้า (ข) ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ในการบริการ แต่สงวนไว้เท่าที่ได้ระบุไว้ในหน้ารายการของสินค้าและบริการ หรือการยืนยันคำสั่งซื้อ ข้อแนะนำที่ได้ให้ไว้สำหรับการใช้สินค้าหรือบริการนั้นถือว่าเชื่อถือได้
9.3 การรับประกันของยุงค์ไฮน์ริช จะไม่ครอบคลุมถึง
(ก) ความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการสึกหรอตามปกติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยจงใจ โดยประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ผิดปกติ การใช้ในทางที่ผิด หรือการดัดแปลงหรือซ่อมแซมโดยบุคคลภายนอก
(ข) ความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากโครงร่าง การออกแบบ หรือรายละเอียด ซึ่งกำหนดโดยท่านโดยชัดแจ้ง
(ค) ชิ้นส่วน วัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่ไม่ได้ผลิตโดยยุงค์ไฮน์ริช หรือซื้อจากยุงค์ไฮน์ริช

9.4 การรับประกันของยุงค์ไฮน์ริช จะอยู่ภายใต้บังคับว่า
(ก) ท่านได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือตามคำแนะนำของเรา (ไม่ว่าทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) เพื่อการจัดการและใช้สินค้าอย่างเหมาะสม และ
(ข) ได้ชำระราคาสินค้าที่เป็นกรณีอยู่นั้นเต็มจำนวนแล้ว

9.5 โปรดตรวจสอบสินค้าที่ได้จัดส่งหรือบริการที่ได้ให้ไว้ และแจ้งยุงค์ไฮน์ริชให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของสินค้า หรือการให้บริการ ภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่มีการส่งมอบสินค้าหรือเสร็จสิ้นการให้บริการ ในกรณีดังกล่าว ยุงค์ไฮน์ริชอาจพิจารณา (แต่เพียงฝ่ายเดียว)
(ก) ในกรณีของสินค้า ตัดสินใจแลกเปลี่ยนตัวสินค้าหนึ่งต่อหนึ่ง หรือซ่อมแซมให้ตามข้อกำหนดเรื่องการรับประกันที่มีอยู่ในตัวสินค้านั้น (ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของยุงค์ไฮน์ริช และข้อ 9.1 ถึง 9.4 ข้างต้น)
(ข) ในกรณีของบริการ จัดให้มีการบริการเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของการให้บริการ

9.6 ในกรณีที่ได้จำหน่ายสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่อง ท่านมีสิทธิที่จะเปลี่ยนสินค้าภายใน (-) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการเปลี่ยนแทนสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง ยุงค์ไฮน์ริชจะต้องส่งมอบสินค้าใหม่ให้แก่ท่านภายในระยะเวลาอันสมควรนับแต่วันที่ได้รับสินค้าที่ชำรุดบกพร่องนั้นคืน
9.7 หากท่านมิได้แจ้งให้ยุงค์ไฮน์ริชได้ทราบตามที่กล่าวมาข้างต้น จะถือว่าได้ยอมรับเอาสินค้าที่จัดส่งหรือบริการที่ให้ไว้ซึ่งไม่มีความเหมาะสม และถือเป็นการสละสิทธิ์ในการเรียกร้องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว (เว้นแต่เป็นการรับประกันที่มีอยู่ในตัวสินค้านั้น)

10. บัญชีหลัก
10.1 ด้วยดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียว ยุงค์ไฮน์ริชอาจยอมรับคำขอของท่านในการเป็นผู้ถือบัญชีหลัก ซึ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับจะรวมถึงข้อกำหนดเรื่องเครดิตและการผ่อนชำระเงิน สำหรับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์
10.2 หากยุงค์ไฮน์ริชยอมรับเอาคำสั่งซื้อของท่านตามข้อกำหนดเรื่องเครดิตหรือการผ่อนชำระเงิน และท่านไม่สามารถชำระเงินได้ตามวันที่กำหนดไว้ หรือตามกำหนดเวลาผ่อนชำระใดๆ ยุงค์ไฮน์ริชมีสิทธิที่จะ (โดยไม่สูญเสียสิทธิอื่นๆ ของตน)
(ก) ยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือระงับการส่งมอบสินค้าที่จะมีขึ้น หรือการให้บริการแก่ท่าน
(ข) นำเงินที่ชำระไว้หรือที่ผ่อนชำระไว้ให้แก่สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบไปแล้วภายใต้คำสั่งซื้ออื่นใด ตามที่ยุงค์ไฮน์ริชอาจเห็นว่าเหมาะสม (โดยไม่ต้องคำนึงถึงที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม) และ
(ค) คิดดอกเบี้ย (ก่อนและหลังมีคำพิพากษา) ในจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับชำระในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของส่วนที่ยังไม่ได้ชำระของคำสั่งซื้อนั้น จนกว่าจะได้มีการชำระเงินเต็มจำนวน

11. เหตุแห่งการผิดสัญญา
หากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ยุงค์ไฮน์ริชมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือระงับการส่งมอบสินค้าใดๆ ตามสัญญา โดยไม่จำต้องรับผิดต่อท่าน และหากได้มีการส่งมอบสินค้าทั้งหมดหรือใดๆ แล้ว แต่ไม่ได้ชำระค่าสินค้านั้น ราคาของสินค้าที่ได้ถูกจัดส่งไปดังกล่าวจะถึงกำหนดและต้องชำระแก่ยุงค์ไฮน์ริชทันที

11.1 ท่านตกเป็น หรือในทางกฎหมายหรือคำสั่งศาลถือว่าเป็น บุคคลผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระของตนได้ ทำให้เกิดหรือเสนอให้มีการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการจัดการชำระหนี้ หรือการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ของตน หรือมีการเสนอขอผ่อนเวลาชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือที่จะส่งผลกระทบกับความเป็นหนี้สินของท่านทั้งหมดหรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
11.2 ท่านหรือทรัพย์สินของท่านถูกบังคับตามคำสั่งยึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ บังคับคดี หรือวิธีการทางกฎหมายอื่นๆ
11.3 มีบุคคลใดๆ ดำเนินมาตรการเพื่อวัตถุประสงค์ให้ท่านนั้นเลิกกิจการหรือเป็นบุคคลล้มละลาย (นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้าง การควบหรือรวมบริษัท) หรือเพื่อการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้จัดการทรัพย์ ผู้บริหารจัดการทรัพย์ตามคำสั่งศาล ทรัสตี หรือผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของท่าน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของท่าน
11.4 ท่านหยุด หรือถูกสั่งให้หยุด ดำเนินกิจการของท่านทั้งหมด หรือในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
11.5 มีบุคคลดำเนินมาตรการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการยึด เวนคืน หรือโอนให้เป็นของรัฐ ซึ่งทรัพย์สินของท่านทั้งหมดหรือส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
11.6 หากท่านได้กระทำการหรือปฏิบัติตามหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งของตนตามคำสั่งแล้วนั้น จะเป็นการหรือกลายเป็นการผิดกฎหมาย หรือ
11.7 มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งภายใต้บังคับของกฎหมายในเขตอำนาจ จะส่งผลที่คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้

12. การตัดสิทธิในการผ่านเข้าหรือใช้
ในเวลาใดๆ ก็ตาม ยุงค์ไฮน์ริชอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียว พิจารณาที่จะงดหรือระงับเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวก่อน และไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ยุงค์ไฮน์ริชอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพียงฝ่ายเดียว กำหนดถึงการจำกัดการผ่านเข้า และ/หรือการใช้บางส่วนหรือบางรูปแบบของเว็บไซต์นี้ และ/หรือเนื้อหาหรือบริการใดๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวก่อน

13. บทสรุปของบันทึก
โดยปราศจากการฉ้อฉลและความผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง บันทึกต่างๆ ของยุงค์ไฮน์ริชอันเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์ เนื้อหา คำสั่งซื้อของท่าน หนี้สินของท่านต่อยุงค์ไฮน์ริช ถือเป็นหลักฐานอันยุติที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นความจริงดังระบุไว้ในนี้

14. การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงชดใช้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ยุงค์ไฮน์ริช รวมถึงบริษัทในเครือ คณะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และผู้รับจ้างของยุงค์ไฮน์ริช จากและต่อความสูญหาย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอันเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหาย) ราคา การฟ้องร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการตามขั้นตอน และความรับผิดอื่นๆ อันเกิดขึ้นจาก
14.1 การที่ท่านได้ใช้และผ่านเข้าใช้เว็บไซต์ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือบริการที่ให้ไว้ในเว็บไซต์
14.2 การที่ท่านได้ประพฤติผิดเงื่อนไขนี้ และ
14.3 การชำระเงินเพื่อ หรือความรับผิดอันเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมหรือทางปัญญาของบุคคลอื่น ที่เกี่ยวกับตัวสินค้าที่ผลิตหรือจัดหาโดยยุงค์ไฮน์ริช ตามแบบวาด การออกแบบ และรายละเอียดที่ท่านได้กำหนดขึ้น ความในข้อนี้จะยังคงมีผลแม้เงื่อนไขข้ออื่นสิ้นผลบังคับแล้ว

15. เรื่องที่อยู่เหนือการควบคุม
ยุงค์ไฮน์ริชจะไม่รับผิดต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือคำสั่งซื้อใดๆ ที่ได้ทำขึ้นผ่านทางเว็บไซต์ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของยุงค์ไฮน์ริช รวมถึงเหตุสุดวิสัย ข้อเรียกร้องของทางรัฐบาล ข้อบังคับของหน่วยงาน สงคราม ภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุ อัคคีภัย ฟ้าผ่า ความผิดพลาดของเครื่องจักร ซอต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ หรือการทำงานที่ผิดปกติของซอต์ฟแวร์ ความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า ข้อผิดพลาด หรือการหยุดชะงักของอินเตอร์เน็ต การจลาจล การประท้วง การเลิกจ้าง ข้อพิพาททางอุตสาหกรรม (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของยุงค์ไฮน์ริชหรือไม่ก็ตาม) หรือการระบาดของโรคติดเชื้อ

16. บททั่วไป
16.1ความผิดพลาดหรือความล่าช้าของยุงค์ไฮน์ริชในการใช้หรือบังคับตามสิทธิของตนใดๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่ายุงค์ไฮน์ริชได้สละสิทธิ์ดังกล่าว และไม่ถือเป็นความผิดพลาดหรือความล่าช้าของยุงค์ไฮน์ริช ในอันที่จะเป็นการตัดสิทธิ์หรือกระทบต่อสิทธิของตนในเวลาใดๆ หลังจากที่ได้กระทำการอย่างเคร่งครัดตามสิทธิของยุงค์ไฮน์ริชภายใต้เงื่อนไขข้อนี้
16.2 เงื่อนไขเหล่านี้ และสิทธิ หน้าที่ และการอนุญาตใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามความในสัญญานี้ ท่านไม่อาจโอนหรือแจกจ่ายได้ แต่อาจถูกโอนหรือแจกจ่ายโดยยุงค์ไฮน์ริชได้ โดยไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใด
16.3 ยุงค์ไฮน์ริชอาจแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราว โดยประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขขึ้นใหม่นั้นบนเว็บไซต์ ซึ่งการประกาศนั้นจะถือเป็นการบอกกล่าวถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และหากท่านยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป (หรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์) จะถือว่าท่านได้ยอมรับถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
16.4 หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ถูกกำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ ไม่มีผลสมบูรณ์หรือไม่มีผลใช้บังคับโดยคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นถูกตัดทิ้งไป และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ยังคงมีผลใช้บังคับ
16.5 ในกรณีที่มีความเคลือบคลุมหรือขัดกันระหว่างเงื่อนไขเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในคำสั่งซื้อ ให้นำข้อกำหนดที่ระบุไว้ในคำยืนยันการสั่งซื้อมาใช้บังคับ

17. กฎหมายที่ใช้บังคับ
ความถูกต้อง การตีความ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ และคำสั่งซื้อที่ระบุไว้ในนี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

18. เขตอำนาจ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ไม่ว่าตามสัญญา ละเมิด หรือการอื่นใด ให้ศาลของประเทศไทยมีอำนาจในการพิจารณาข้อขัดแย้งเช่นว่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

19. นโยบายการคืนเงิน

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

Yท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกบรรจุและจัดส่งเท่านั้น หรือคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกโดยลูกค้าสามารถแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อเพื่อขอยกเลิกได้ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านทางอีเมล.

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสินค้าในกรณีที่สินค้าได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้าภายใน 7 วัน (อ้างอิงจากรายละเอียดตามข้อมูลส่วนท้าย*)

ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน* นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

  • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเป็นสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ของเรา (https://shop.jungheinrich.co.th/)
  • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด
  • สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่ง

หมายเหตุ

  • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
  • โปรดถ่ายวิดีโอขณะที่ท่านเปิดหีบห่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
  • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าจากท่าน

วิธีการส่งคืนสินค้า

หากท่านต้องการส่งสินค้าคืนกรุณาติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทฯ หรือแจ้งผ่านแบบฟอร์มติดต่อกลับ เพื่อระบุรายละเอียดและจุดประสงค์ของท่าน

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเปลี่ยนสินค้าใหม่

ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากทำการอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่าเรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งลงนาม สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน)
Functional Cookies are disabled!

If you like to talk to a professional agent via chat you need to give us permission to enable functional cookies. We can enable for you if you press the button bellow or you can configure the cookies by chosing cookie settings bellow.